1. Politechnika Młodego Odkrywcy przy Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796, NIP 554-031-31-07) powołana został w celu promocji nauki i edukacji (w szczególności nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych), a także aby rozwijać dziecięcą ciekawość i chęć poznawania świata.

 2. Politechnika Bydgoska organizuje serię wykładów realizowanych w prostej i przystępnej dla dzieci formie, odbywających się w pomieszczeniach akademickich, na co dzień wykorzystywanych przez studentów uczelni.

 3. Studentem Politechniki Młodego Odkrywcy może zostać dziecko w wieku od 6 do 12 lat.

 4. W celu rekrutacji dziecka konieczne jest wypełnienie przez rodzica lub prawnego opiekuna formularza on-line. Rejetracja i płatności obsługiwane są przez firmę Competit Marcin Kraszewski, z siedzibą przy ul. Witosławy 12/III/21, 81-572 Gdynia, NIP: 9581390294, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 221827783. Link do formularza znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego UTP w zakładce REJESTRACJA. 

 5. Wypełniając formularz rejestracyjny rodzic/opiekun wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych.

 6. Liczba miejsc jest ograniczona i w związku z tym kandydaci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń i wpłat w systemie rekrutacyjnym. Poprawne zarejestrowanie (dokonanie opłaty) dziecka równoznaczne jest z jego przyjęciem na Politechnikę Młodego Odkrywcy.

 7. Politechnika Młodego Odkrywcy będzie prowadzony w cyklu trzyletnim. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach możliwa jest po każdym semestrze.
  Jeżeli student zrezygnuje z udziału w zajęciach Politechniki Młodego Odkrywcy, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. 
  Rodzic/opiekun prawny dziecka informuje koordynatora o rezygnacji z udziału w zajęciach drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 8. Na zakończenie trzyletniego cyklu zajęć odbędzie się uroczyste absolutorium dla uczestników Politechniki Młodego Odkrywcy w Bydgoszczy.

 9. Udział w zajęciach Politechniki Młodego Odkrywcy jest odpłatny. Opłata jest związana z partycypacją rodziców/opiekunów dziecka w kosztach prowadzenia przedsięwzięcia (zakup materiałów, nagród).

 10. Opłata roczna w roku akademickim 2021/2022 wynosi 150 zł. Wpłat można dokonywać po wypełnieniu kwestionariusza zgłoszeniowego. Po dokonaniu wpłaty, w ciagu 14 dni przysługuje prawo do odstapienia od umowy i zwrot opłaty rocznej pomniejszonej o wysokość poniesionych kosztów.

 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozdysponowania 15% miejsc na Politechnice Młodego Odkrywcy dla dzieci, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a także dzieci z domów dziecka i placówek opiekuńczych. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie po uprzednim zgłoszeniu do organizatorów.

 12. Po uzyskaniu odpowiedzi systemu rekrutacyjnego należy odesłać informację o poprawności wprowadzonych danych.

 13. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć podane są na stronie internetowej. W przypadku zajęć prowadzonych w grupach (dodatkowe warsztaty) rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani o godzinie rozpoczęcia zajęć indywidualnie na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.

 14. Dziecko w czasie wykładów oraz zajęć plenerowych pozostaje pod opieką wolontariuszy Politechniki Młodego Odkrywcy i nie może samodzielnie opuszczać sali w czasie wykładu ani odłączać się od grupy w trakcie zajęć plenerowych. Odpowiedzialność organizatorów za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego.

 15. Po zakończonych zajęciach dzieci są odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed i po zakończeniu zajęć, a także dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.

 16. Rodzic/opiekun proszony jest o pozostanie w pobliżu sali wykładowej lub w salach, wskazanych przez organizatorów.

 17. W przypadku rażącego naruszenia przez dziecko zasad Politechniki Młodego Odkrywcy oraz norm kultury osobistej, może ono zostać skreślone z listy studentów.

 18. Każdy „student” otrzymuje „indeks”, którego posiadanie uprawnia do uczestnictwa w zajęciach.

 19. Po zakończeniu wykładu „student” otrzyma pieczątkę w „indeksie” za uczestnictwo w wykładzie. Wykłady nie są zakończone egzaminem, zaliczenie otrzymuje się na podstawie obecności na zajęciach.

 20. Udział „studenta” w co najmniej 3 wykładach upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia Politechniki Młodego Odkrywcy, który nie jest dokumentem, a potwierdzeniem uczestnictwa i ma charakter symboliczny.

 21. „Studenci” Politechniki Młodego Odkrywcy otrzymają dyplomy po zakończeniu każdego roku akademickiego.

 22. Rodzice/opiekunowie zapisując dziecko na Politechnikę Młodego Odkrywcy zgadzają się jednocześnie na publikację zdjęć z wizerunkiem dziecka, audycji i wywiadów na stronach internetowych Politechniki Młodego Odkrywcy, Politechniki Bydgoskiej oraz w materiałach promocyjnych i w mediach.

 23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów oraz tematów wykładów, a uczestnicy będą o takich zmianach informowani poprzez podany w rekrutacji adres e-mail oraz informację na stronie internetowej Politechniki Młodego Odkrywcy.

 24. Reklamacje, wnioski i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania PMO w Bydgoszczy należy składać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacje należy rozpatrzyć w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana na ostatni podany przez rodzica/opiekuna prawnego adres korespondencyjny lub adres elektroniczny. PMO zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wyżej podanego w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od niego (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). PMO w Bydgoszczy ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od studenta PMO lub jego rodzica/opiekuna prawnego dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez rodzica/opiekuna prawnego każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygać będą Sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Politechniki Bydgoskiej.

mnisw

umo

Strona powstała ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
w ramach projektu
"Uniwersytet Młodego Odkrywcy"

Znajdź na stronie