Jednostka realizująca: Dział Informacji i Promocji

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji uczniów w wieku 6 - 16 lat uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, tj. zajęciach realizowanych w szkole wyższej przez kadrę akademicką.

Projekt „Mali odkrywcy na tropie nauki” (POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17) realizowany jest przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, który jednocześnie jest jego pomysłodawcą. Skierowany jest do uczniów w wieku 6-16 lat. Cel to rozbudzenie kreatywności i innowacyjności, zainteresowanie nauką i techniką poprzez realizację warsztatów w laboratoriach UTP, zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich w szkołach podstawowych regionu oraz wakacyjnych Letnich Szkół Kreatywności (2018 i 2019 r.) jako aktywnej formy kolonii dla dzieci ze szkół z terenów wiejskich.

Projektem objęte są zagadnienia z zakresu techniki, fizyki, przyrody i chemii z uwzględnieniem aspektów społecznych, humanistycznych i środowiskowych. Prowadzenie zajęć z dużą ilością przykładów i pokazów na modelach w kontekście rzeczywistych zastosowań ma na celu rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów i inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji. Rozwiązywanie zadań w zespołach i poszukiwanie wiedzy niezbędnej do formułowania najlepszych rozwiązań to droga do inspirowania twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, do stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia. Realizacja zarówno zajęć z pokazami techniki i przyrody, środowiska jak i Letniej Szkoły Kreatywności na terenie uczelni połączone ze spotkaniem z rodzicami i opiekunami przyczyni się do lepszego zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości oraz integracją lokalnej społeczności ze środowiskiem uczelni. Realizacja projektu dotyczy zajęć edukacyjnych, w tym: warsztatów kreatywnych, warsztatów laboratoryjnych czy zwiedzanie laboratoriów.

Wsparciem projektu objęte zostaną dzieci w przedziale wieku 6-16 lat, w tym uczestnicy Uniwersytetu Dziecięcego działającego przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, a także uczniowie szkół podstawowych z regionu kujawsko-pomorskiego, w tym uczniowie szkół z małych miejscowości na terenach wiejskich. Beneficjentami projektu będą również uczestnicy Letniej Szkoły Kreatywności.

Ideą realizowanych w ramach projektu zajęć jest aktywizacja dzieci w poznawaniu i samodzielnym zdobywaniu wiedzy, zwłaszcza w przypadku dzieci pochodzących z małych gmin i terenów wiejskich, dla których wolny dostęp do materiałów dydaktycznych często jest utrudniony. Dodatkowym założeniem jest rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów; stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia; inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, w tym także zainteresowań techniką. Propagowanie kultury innowacyjności; zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości; integracja lokalnej społeczności ze środowiskiem uczelni.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy zapewnia wsparcie szkołom w zakresie realizacji różnych zajęć z przedmiotów ścisłych oraz biologicznych przy dostępie do nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriów uczelni.

Planowane efekty:

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS: 750;
Liczba przygotowanych zajęć warsztatowych dla dzieci w wieku 6 - 16 lat: 45;
Liczba osób (rodziców uczniów) objetych wsparciem EFS służącemu rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych: 70.

Okres realizacji projektu: od 02.04.2018 r. do 28.03.2020 r.

Dofinansowanie projektu: 438 302,50 zł w tym ze środków UE - Europejski Fundusz Społeczny - 383 695,24 zł.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (pobierz)

Plakat informacyjny (pobierz)


mnisw

umo

Strona powstała ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
w ramach projektu
"Uniwersytet Młodego Odkrywcy"

Znajdź na stronie